ليسنينگ ايلتس: دستورالعمل هاى سوالات آزمون آیلتس

قبل از هر بخش از ليسنينگ دستورالعملى در بالاى سوالات آزمون آیلتس قرار دارد. توجه دقيق به اين دستورالعمل ها بسيار مهم است. در اين پست انواع ان ها را بررسى ميكنيم: Write one word only for each answer. Write one word and / or a number for each answer. Write no more than two…